VISIETEKST

Elke dag proberen we een echte gemeenschap te vormen waarin samenwerking en solidariteit centraal staan.  
Dàt is onze missie!
Met onze 10 scholen proberen we de krachten te bundelen om een hechte en ondersteunende gemeenschap te zijn. Het is daarbij belangrijk om een balans te vinden tussen de collectieve visie, de missie van de scholengemeenschap en de eigenheid van elke individuele school. Onze scholen werken samen op het gebied van professionalisering van de leraren , het uitwisselen van kennis, ervaringen en het ontwikkelen van innovatieve onderwijsconcepten. Tegelijkertijd koesteren we de eigenheid van elke school. Elke school heeft immers zijn eigen geschiedenis, identiteit en specifieke kenmerken die bijdragen tot de kwaliteit van het onderwijs dat er wordt gegeven. Het is belangrijk om deze eigenheid te behouden zodat elke school een unieke bijdrage kan leveren aan onze scholengemeenschap. Deze wisselwerking stelt ons in staat om een breed scala aan ervaringen en vaardigheden te delen, waardoor we de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend kunnen verbeteren en onze leerlingen en leraren nog meer kansen kunnen bieden. Wij geloven dat ons partnerschap essentieel is voor de ontwikkeling van onze leerlingen en leraren. Door steeds meer van elkaar te leren en elkaar te inspireren willen we nieuwe ideeën en innovatieve benaderingen stimuleren en helpen ontwikkelen.

We zijn vastbesloten om een warme en inclusieve omgeving te creëren in al onze scholen waarin elke leerling en leraar zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. We weten dat elke leerling en leraar uniek is en we wensen ons onderwijsaanbod af te stemmen op de behoeften, talenten en interesses van onze kinderen en van onze leraren. We zullen daarom de diversiteit van onze gemeenschap omarmen en onze leeromgevingen zo inrichten dat elk kind en elke leraar zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
Als katholieke scholengemeenschap hechten we veel waarde aan respect en dialoog. Vertrekkend vanuit de christelijke waarden, zijn onze scholen dan ook plaatsen van verbinding en dialoog met andere levensbeschouwingen. Wij willen kinderen en jongeren meer mens helpen worden vanuit waarden als liefde, zorg en aandacht voor ieders kwetsbaarheid en veerkracht. We spreken hen aan om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen. We hebben oog voor ieders kwaliteiten en willen vertrouwen ontwikkelen om zichzelf, anderen en de wereld te ontdekken en te verrijken. Op die manier vormen we één gemeenschap waarin leraren en kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De scholen in onze gemeenschap willen dan ook graag een vriendelijke en warme plek zijn waar elk kind en elke leraar zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Onze leraren leren de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan en tevens om elkaars unieke talenten te erkennen en te waarderen. Dat doen ze vanuit hun geloof in de groeikracht van iedereen.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis opdoen, maar zich ook ontwikkelen op sociaal, emotioneel en creatief vlak. We willen een breed en gevarieerd aanbod van vakken en activiteiten aanbieden zodat onze leerlingen en leraren hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Onze scholengemeenschap wil alle leerlingen en leraren ondersteunen bij het ontwikkelen van hun academische en persoonlijke groei. We zien het als een blijvende en gezamenlijke zoektocht naar excellent en eigentijds onderwijs dat klaar is voor toekomstige ontwikkelingen. We willen een inclusieve en diverse gemeenschap creëren waarin respect, empathie en solidariteit de norm zijn en waarin leerlingen worden voorbereid op de uitdagingen in de 21e eeuw.

VISIETEKST

Samenwerking
We bundelen de krachten met onze 10 scholen voor gewoon- en buitengewoon basisonderwijs. Daarbij koesteren we de eigenheid van elke school.
Dat doen we met onze:·      
5 schoolbesturen op het CASS·      
directeurs op het COLDI·      
personeelsleden op het OCSG, de netwerkdagen,de ICT-nascholingsmomenten·      
starters op de startvergaderingen, leercafés en infovergaderingen·      
kinderen bij schooloverstijgende activiteiten·      
ouders op schoolraden en in ouderverenigingen·      
secundaire scholen: BASO·      
zorgcoördinatoren: REP ZORG, de zorgvergaderingen, denktank-meetings·      
ICT-coördinatoren: RMP en RMPL·      
externe partners: KOV, VCLB, DPB, LSC, LOP, VOCODI, parochies, steden en gemeenten,... 

Verbondenheid
We willen een warme en inclusieve omgeving bieden waarbij we diversiteit omarmen.
We doen dat:·      
vanuit een geest van solidariteit·      
met respect voor elkaar ·      
door ontmoeting en uitwisseling.  

Welbevinden
We willen dat onze kinderen en medewerkers zich goed voelen, dat ze gezond en veilig kunnen werken, groeien en leren. 
We zorgen daarbij voor:·     
een veilig en warm werkklimaat·     
een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid·      kansen om ieders talenten te ontwikkelen professionalisering

Zorg
We vertrekken als katholieke scholengemeenschap vanuit christelijke waarden als liefde en zorgzaamheid.
We doen dat:·     
met respect voor ieders eigenheid·     
met zorg voor iedereen(zichzelf/anderen)·      
vanuit het geloof in de groeikracht van iedereen·     
in dienstbaarheid 

Doelgericht
We willen kennis en ervaringen uitwisselen. Daarbij zijn duidelijke afspraken, transparante communicatie en planmatig werken erg belangrijk.
We willen een scholengemeenschap zijn:·      
waarin leerlingen worden voorbereid op de uitdagingen in de 21e eeuw.·      
waarin leraren eigentijds onderwijs geven·      
met aandacht voor de harmonische ontwikkeling van de hele persoon,voor zijn hoofd, hart en handen ·
waarin de krachtlijnen en leeruitkomsten van ‘Zin in leren! Zin in leven’ als basis dienen voor ons pedagogisch project. 

TIENEN

Waaibergstraat 41 3300 Tienen

Personeelsdienst
femke.jacobs@viatienen.be

+32 16 76 84 17